Zgromadzenie ogólne
Wpisany przez Magdalena Olejniczak-Salewicz   
wtorek, 20 lipca 2010 07:50

Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenie, jest Zgromadzenie Ogólne, w  którym każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą przedstawiciele gmin – członków Stowarzyszenia po 2 przedstawicieli z każdej gminy.


Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

 1. uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian na zasadach określonych w § 22 ust.1;
 2. uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
 4. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 6. powoływanie członków Rady Programowej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa  jednoznacznie właściwości władz Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
 9. ustalanie wysokości  składek członkowskich;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyznaniu diet lub ryczałtów dla Zarządu Stowarzyszenia;
 11. podejmowanie uchwał o wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia w przypadkach: zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok, uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;
 12. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.