Zakres działania

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów gmin.


W zakresie wspierania idei samorządu terytorialnego Stowarzyszenie swoje cele realizowało będzie poprzez:

 • - wspieranie realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu WPN,
 • - wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań  w rozwoju transportu wewnątrz i międzygminnego (w tym dróg rowerowych  i wodnych),  propagowanie nowej kultury mobilności,
 • - inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i informatycznej obszaru Mikroregionu WPN ,
 • - inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, w tym  gospodarki wodnej i gospodarki odpadami,
 • - inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w  dziedzinie promocji  oraz  rozwoju turystyki i rekreacji inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w  dziedzinie edukacji ekologicznej,
 • - inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii w budownictwie oraz propagowanie oszczędności energii i wprowadzania alternatywnych źródeł energii,
 • - wspieranie środowisk zainteresowanych rekreacyjnym zagospodarowaniem rzeki Warty.

 

W zakresie obrony wspólnych interesów gmin swoje cele Stowarzyszenie realizowało będzie poprzez:

 • - uzgadnianie wspólnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie harmonijnego rozwoju środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego, w tym racjonalnej polityki przestrzennej,
 • - wspieranie działań na rzecz ochrony  czystości wód podziemnych i powierzchniowych, w tym  czystości rzeki Warty,
 • - prowadzenie dialogu i współdziałanie z innymi  stowarzyszeniami i organizacjami  w celu uniknięcia konfliktów  związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym  w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych,
 • - udzielanie poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych obszarowi Mikroregionu WPN i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie.