Historia

 

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego jest regionalną organizacją jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 2008 roku i obejmuje tereny siedmiu gmin skupionych wokół jednego z najstarszych parków narodowych w Polsce.

 

Członkami Stowarzyszenia są gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Mikroregion WPN łącznie obejmuje obszar o powierzchni 821,5 km2 zamieszkiwanej przez niespełna 94 tys. osób. W sezonie letnim liczba przebywających tu osób zwiększa się znacznie, głównie ze względu na rezydentów działek letniskowych zlokalizowanych na tym terenie. Gminy tworzące Mikroregion WPN położone są w centralnej części Wielkopolski i wchodzą w skład powiatu poznańskiego poza gminą Brodnica, należącą do powiatu śremskiego. Rolę centrum administracyjnego, handlowego, usługowego, komunikacyjnego, przemysłowego, kulturalnego i oświatowego pełni miasto wojewódzkie Poznań. Atutem Mikroregionu jest zachowanie wielu niezniszczonych jeszcze przez człowieka form środowiska naturalnego, a wszystko położone jest w obrębie aglomeracji poznańskiej.

 

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i tym samym stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

 

 

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Nardowego jest wspólnym przedsięwzięciem gmin do niego należących, powstałym z inicjatywy Małgorzaty Ornoch-Tabedzkiej, Burmistrz Miasta Puszczykowa.

 

Aktywna współpraca między gminami Mikroregionu trwała praktycznie od 1995 roku. Postanowiono złączyć siły w tworzeniu silnej gospodarki Mikroregionu i podpisano porozumienie dotyczące ochrony środowiska w Parku i jego otulinie, którego sygnatariuszami, oprócz siedmiu gmin, były: WPN i Nadleśnictwa Babki i Konstantynowo.

 

Dziesięcioletni okres (do 2005 r.) współpracy zaowocował kilkoma lokalnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi z zakresu gospodarki komunalnej.

 

Nigdy natomiast nie udało się podjąć wspólnych zadań dotyczących rozwoju turystyki i rekreacji. Dopiero w styczniu 2006 roku, w wyniku projektu „Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego – Zielone Płuca Wielkopolski” zrealizowanego przez dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Partnerzy dla Samorządu” i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, pojawiła się możliwość kontynuowania dyskusji na temat lepszego wykorzystania zasobów rekreacyjnych Parku i okolic. Promowano Mikroregion WPN jako miejsce atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie, przyjazne turystom.

 

W dwa lata po zakończeniu prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, 18 grudnia 2008 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.Obecnie członkami Stowarzyszenia jest siedem gmin z terenu Wielkopolski. Organizacja dokłada wszelkich starań do wzrostu znaczenia Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego na tle kraju, a także Europy.

Chcielibyśmy wypracować silną markę, kojarzoną ze skutecznością, dużą aktywnością i otwartością Stowarzyszenia na wszelkie inicjatywy ukierunkowane na rozwój i podnoszenie atrakcyjności Mikroregionu WPN.